Diametralnie, nagle i bez czasu na przygotowanie zmienia się sposób rozliczania kosztów nadzoru KNF nad Biurami Usług Płatniczych. 28 sierpnia 2019 Prezes Rady Ministrów podpisał nowe Rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad BUP.

Co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie kosztów nadzoru?

Przede wszystkim znikają zaliczki. Zamiast nich punkty kasowe będą opłacały jedną, ostateczną kwotę obliczaną na podstawie nowego wzoru. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego przekazywania nadpłat lub dopłat pomiędzy BUP a KNF oraz dodatkowej dokumentacji.
Zaliczamy to na plus.
Zmienia się także termin zapłaty kosztów nadzoru nad BUP. Czas będzie do 31 maja każdego roku.
Kolejna zmiana: do 30 kwietnia (poprzednio do 31 marca) Przewodniczący KNF będzie ogłaszał wszystkie niezbędne dane potrzebne do wyliczenia kosztów. (W tym roku wyjątkowo zrobił to 30 sierpnia: https://dziennikurzedowy.knf.gov.pl/DU_KNF/2019/30/akt.pdf.)
Inny też będzie termin złożenia deklaracji o wysokości należnej wpłaty. Rozporządzenie określa, że ma to być nie później niż 10 dni po upływie terminu na zapłacenie kosztów – czyli najpóźniej do 10 czerwca.
Inne są zasady rozliczenia należnej wpłaty za rok 2019 – otóż, mimo braku odpowiednio wcześniejszej informacji na ten temat, termin na dokonanie bieżącego rozliczenia upływa …30 września! Podczas, gdy do dzisiaj na stronie KNF brak jest informacji na ten temat. Uważamy to za dużą wpadkę.
Urzędnicy postanowili jednak wysłać do każdego BUP listowną informację na ten temat, co zaliczamy na plus.

Najważniejsza zmiana dotyczy raportowania przez system eDeklaracje.

Rozporządzenie jednoznacznie wskazuje, że deklaracje o wysokości należnej wpłaty BUP-y mają składać w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. System ten jest już dostępny pod adresem deklaracje.knf.gov.pl. Można uzyskać do niego dostęp wysyłając pisemny wniosek wygenerowany w trakcie procesu rejestracji (czas oczekiwania około tygodnia) lub wysyłając gotowy wniosek przy użyciu profilu zaufanego ePUAP (czas oczekiwania około 2 dni). W chwili składania deklaracji dane statystyczne przekazane Komisji w cyklicznych raportach oraz bieżąca stawka potrzebna do wyliczenia kosztów automatycznie się zaczytują, a do uzupełnienia pozostaje tylko zapłacona kwota i data dokonania wpłaty.

Co pozostaje bez zmian?

  • Kwartalne i roczne składanie raportów do KNF na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
  • Maksymalna stawka opłaty za nadzór w wysokości 0,025%, nawet jeśli wysokość stawki obliczona zgodnie z ogłoszonym wzorem w ust. 2 nowego Rozporządzenia przekracza 0,025%.
    Pozostaje tutaj nadmienić, że coroczne koszty ogłaszane przez KNF wynosiły około miliona złotych, co powodowało, że BUP-y otrzymywały około 40% zwroty nadpłaconych zaliczek. Jednakże koszty zaplanowane w tym roku opiewają już na 1,9 miliona złotych, co powoduje, że faktyczny koszt dla BUP za 2019 rok został określony na maksymalnym poziomie 0,025%.

Rejestracja w nowym systemie deklaracje.knf.gov.pl.

Każde Biuro Usług Płatniczych ma obowiązek zarejestrowania się na w/w stronie, do czego potrzebne są dwa elementy:

  • indywidualny numer konta nadany każdemu BUP – przesyłany przez KNF krótko po wpisaniu podmiotu do bazy BUP
  • nr wpisu do rejestru BUP
Rejestracja BUP w systemie eDeklaracje na stronie KNF

Ciemne prostokąty widoczne na obrazku to zakryte dane Twojego Biura Usług Płatniczych, które należy odnaleźć w bazie przyciskiem Wybierz, tak aby na liście w wierszu nr 1 znajdowało się Twoje Biuro. Podajemy następnie 5 ostatnich cyfr subkonta przypisanego do nas, akceptujemy Regulamin i wygenerowany zostanie wniosek o uruchomienie dla nas systemu eDeklaracje. Jak już wspomniałem wcześniej – wniosek ten można przekazać papierowo do KNF, po czym otrzymamy wiadomością e-mail hasło do systemu eDeklaracje, albo można wysłać wniosek przez ePUAP, co spowoduje, że hasło otrzymamy w ciągu około 2 dni.

Jak rozliczyć koszty nadzoru nad biurem usług płatniczych za 2019 rok?

Decyduje data rejestracji w KNF.

Jeśli rejestracja w bazie BUP dokonana została w obecnym 2019 roku, to nie trzeba składać deklaracji do 30 września ani wpłacać kosztów nadzoru. Wtedy agencja zrobi to dopiero w przyszłym roku. (W systemie AON Agencja Online przypominamy o tym obowiązku w wiadomościach systemowych i generujemy dla BUP-ów potrzebne raporty.)

Jeśli BUP zarejestrował się w 2018 roku lub wcześniej, to musi do 30 września złożyć nową deklarację, w której automatycznie zaczyta się kwota wpłat przyjęta przez BUP w poprzednim roku (czyli w 2018 r.), a pod nią pokaże się należna, całkowita kwota do zapłaty. Nie oznacza to, że tyle trzeba wpłacić. Kwotę do wpłaty należy pomniejszyć o kwotę zaliczki wpłaconej w kwietniu 2019 roku.

Nowa Deklaracja Biura Usług Płatniczych w systemie eDeklaracje

Zatem w pozycji 4 w w/w przykładzie wpisujemy 1402 zł, wpisujemy datę dokonania wpłaty, przy czym wpłacamy 1402 zł minus zaliczka wpłacona w I półroczu.

Papierowa przeszłość raportów KNF

W ciągu ostatnich 7 lat przyzwyczailiśmy się do tego, że dwa razy w roku trzeba było zapłacić zaliczkę, po czym w kwietniu kolejnego roku złożyć deklarację rozliczeniową. Z niej wynikało czy należna jest dopłata, czy zwrot. Przez ostatnie lata Biura Usług Płatniczych otrzymywały nawet do 40% wpłaconych w poprzednim roku zaliczek, co wynikało ze stosunkowo niewielkich kosztów nadzoru, od którego z kolei zależy wysokość opłat BUP. Jednakże sam sposób raportowania, a także system zaliczkowy sprawiał zarówno BUP-om, jak i zapewne urzędnikom KNF, spore trudności. Urzędnicy otrzymywali od BUP-ów tony papierowych raportów, a z naszych doświadczeń wynika, że zdarzało się, że część z tych papierowych przesyłek ginęła (2% naszych klientów). Jeśli w ciągu roku 2000 agencji złożyło 4 raporty kwartalne, 1 roczny i 2 deklaracje o zaliczkach, to wychodziło … aż 14 tysięcy raportów. Zmiejszenie ilości tych dokumentów w wersji papierowej zaliczamy na plus.
Nas, od początku obowiązywania Ustawy o usługach płatniczych, dziwiło, że raportowanie do KNF odbywa się w taki sposób. Dla ułatwienia w systemie AON Agencja Online wszystkie raporty generowane są automatycznie, więc współpracujące z nami agencje nie miały kłopotów ze składaniem raportów. Wystarczyło wydrukować i podpisać gotowy plik pdf, a następnie wysłać go na adres KNF. Teraz BUP-y będą nadal korzystać z danych wygenerowanych z systemie AON, gdzie gromadzone są wszystkie statystyki agencji, a następnie wprowadzać je do gotowego systemu KNF pod adresem deklaracje.knf.gov.pl.

W przypadku dalszych pytań o sposób rozliczania opłat dla KNF zapraszam do dyskusji lub bezpośredniego kontaktu.

Mariusz Kloc
Tanieprzelewy.pl


Zobacz nowe wpisy na blogu.