Czy przy wpłatach gotówkowych w agencjach opłat (BUP) płatnicy mają obowiązek okazania dowodu osobistego? Kiedy BUP nie muszą weryfikować tożsamości wpłacających pieniądze? Okazanie dowodu osobistego przy wpłatach w agencjach opłat (BUP).

Obowiązek identyfikacji płatnika przy wpłatach gotówkowych

Klienci, którzy wpłacają gotówkę w agencjach opłat (BUP) mają obowiązek okazać numer urzędowego dokumentu osobistego – bez względu na wysokość transakcji. Konieczność ta wynika z obowiązującego w Polsce prawa jak i uregulowań unijnych.

Podstawa prawna – z czego wynika powyższy obowiązek?

Obowiązek biur usług płatniczych, o którym mowa powyżej wynika z:

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006.

Artykuł 5 ust. 3 rozporządzenia stanowi:

„(…) dostawca usług płatniczych płatnika nie musi weryfikować informacji o płatniku, chyba że dostawca usług płatniczych płatnika:

a)otrzymał środki pieniężne, które mają być przedmiotem transferu, w gotówce lub w postaci anonimowego pieniądza elektronicznego; lub

b)ma uzasadnione powody, by podejrzewać pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu”

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić można, że ZASADĄ jest konieczność weryfikacji informacji o płatniku, w każdym przypadku, gdy płatność dokonywana jest w gotówce.

Skąd wynika konieczność weryfikacji informacji o płatniku? Jakie informacje towarzyszą transferom środków pieniężnych realizowanych przez BUP?

Odpowiedź na powyższe pytania znajdziemy w art. 4 Rozporządzenia 2015/847:

„1. Dostawca usług płatniczych płatnika zapewnia, by transferowi środków pieniężnych towarzyszyły następujące informacje o płatniku:

a) nazwisko/nazwa płatnika;

b) numer rachunku płatniczego płatnika; oraz

c) adres płatnika, numer urzędowego dokumentu osobistego, numer identyfikacyjny klienta lub data i miejsce urodzenia.

2. Dostawca usług płatniczych płatnika zapewnia, by transferom środków pieniężnych towarzyszyły następujące informacje o odbiorcy:

a) nazwisko/nazwa odbiorcy; oraz

b) numer rachunku płatniczego odbiorcy.

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. b) oraz ust. 2 lit. b), w przypadku transferu, który nie został wykonany z rachunku płatniczego ani na rachunek płatniczy, dostawca usług płatniczych płatnika zapewnia, by danemu transferowi środków pieniężnych towarzyszył – zamiast numeru rachunku płatniczego lub numerów rachunków płatniczych – niepowtarzalny identyfikator transakcji.

4. Przed transferem środków pieniężnych dostawca usług płatniczych płatnika weryfikuje prawdziwość informacji, o których mowa w ust. 1, na podstawie dokumentów, danych lub informacji uzyskanych z wiarygodnego i niezależnego źródła.

5. Uznaje się, że weryfikacja, o której mowa w ust. 4, została przeprowadzona w przypadku gdy:

a) tożsamość płatnika zweryfikowano zgodnie z art. 13 dyrektywy (UE) 2015/849, a informacje uzyskane w ramach tej weryfikacji zachowano zgodnie z art. 40 tej dyrektywy; lub

b) do płatnika zastosowanie ma art. 14 ust. 5 dyrektywy (UE) 2015/849.

6. Bez uszczerbku dla odstępstw przewidzianych w art. 5 i 6 dostawca usług płatniczych płatnika nie może wykonać jakiegokolwiek transferu środków pieniężnych, dopóki nie spełni wymogów niniejszego artykułu”.

Biura Usług Płatniczych przed transferem środków pieniężnych muszą zweryfikować prawdziwość informacji na podstawie dokumentów, danych lub informacji uzyskanych z wiarygodnego i niezależnego źródła – dlatego też uproszczoną identyfikację i weryfikację tożsamości najlepiej w praktyce wykonać właśnie poprzez okazanie dowodu osobistego.

Kiedy agencje opłat (BUP) nie mają obowiązku weryfikacji tożsamości wpłacających?

BUP nie muszą weryfikować tożsamości płatnika w przypadku, gdy transfer środków pieniężnych dotyczy płatności za dostawę towarów lub usług i nie przekracza równowartości 1000 euro. Obie ww. przesłanki muszą zostać spełnione łącznie i wynikają z art. 4 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Art. 4. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

[Wyłączenie stosowania unijnych przepisów w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych]

Przepisów rozporządzenia 2015/847 nie stosuje się do transferów środków pieniężnych wykonywanych pomiędzy dostawcami usług płatniczych mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na rachunek płatniczy odbiorcy umożliwiający dokonywanie wyłącznie płatności za dostawę towarów lub usług, jeżeli:

1) dostawca usług płatniczych odbiorcy może za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora transakcji monitorować transfer środków pieniężnych pomiędzy odbiorcą a osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z odbiorcą umowę na dostawę towarów lub usług;

2) kwota transferu środków pieniężnych z tytułu płatności za dostawę towarów lub usług nie przekracza równowartości 1000 euro.

Jeśli wymogi stawiane w art. 4 nie są spełnione – BUP musi stosować Rozporządzenie 2015/847 tj. dokonać identyfikacji.

Reasumując przepisy dopuszczają wyłączenie od obowiązku weryfikacji tożsamości płatników, przy płatnościach poniżej 1000 euro, ale pod warunkiem regulowania rachunków przelewem. Należy jednak pamiętać, że w praktyce BUP otrzymuje środki pieniężne od płatnika najczęściej w gotówce (przekazy zlecane BUP „w okienku”) i wówczas istnieje bezwzględny obowiązek weryfikacji informacji o wpłacającym – w praktyce poprzez okazanie dowodu osobistego.

Tłumaczenie pojęć użytych w artykule:

*płatnik – (art. 3 pkt 3 Rozporządzenia 2015/847) oznacza osobę, która jest posiadaczem rachunku płatniczego i zezwala na wykonanie transferu środków pieniężnych z tego rachunku płatniczego, lub w przypadku gdy rachunek płatniczy nie istnieje – osobę fizyczną lub prawną, która składa zlecenie wykonania transferu środków pieniężnych.

*odbiorca – (art. 3 pkt 4 Rozporządzenia 2015/847) oznacza osobę będącą zamierzonym odbiorcą danego transferu środków pieniężnych

*dostawa usług płatniczych – m.in. BUP

W przypadku dalszych pytań o legitymowanie klienta w Biurze Usług Płatniczych zapraszam do dyskusji lub bezpośredniego kontaktu.

Mariusz Kloc
Tanieprzelewy.pl


Zobacz nowe wpisy na blogu.