Biura Usług Płatniczych mają wobec Komisji Nadzoru Finansowego szereg obowiązków sprawozdawczych, których realizacja stanowi podstawę legalnego świadczenia usług przekazów pieniężnych.

Obowiązki sprawozdawcze BUP wobec KNF

Do obowiązków agencji opłat (BUP) w stosunku do Komisji Nadzoru Finansowego możemy zaliczyć:

  1. Składanie raportu rocznego
  2. Składanie e-deklaracji rocznej
  3. Składanie obowiązkowego ubezpieczenia OC

1. RAPORT ROCZNY DO KNF

Od 2020 r., BUP-y przekazują informacje o łącznej wartości i liczbie wykonanych transakcji płatniczych w poszczególnych miesiącach danego roku jednorazowo – w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego. 

UWAGA: Powyższa zasada nie dotyczy jednak sytuacji przekroczenia przez biuro usług płatniczych limitu 500 000 euro:

  • całkowitej kwoty transakcji w danym miesiącu,
  • średniej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych, za każdy okres ostatnich 3 miesięcy i ostatnich 12 miesięcy.

Wtedy BUP zobowiązane jest do zgłoszenia takiej sytuacji w KNF w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu, którego dotyczy przekroczenie oraz – w terminie 30 dni od dnia zakończenia tego okresu – do:

  • dostosowania rozmiaru prowadzonej działalności w zakresie usług płatniczych do wskazanego limitu albo
  • złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru małych instytucji płatniczych, albo
  • złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Sprawozdania i zgłoszenia składać należy pod adresem:

https://e-rup.knf.gov.pl/sprawozdania/

KROK 1 należy wybrać z listy rozwijalnej „Sprawozdawczość biur usług płatniczych”

KROK 2 należy wybrać formularz do informacji rocznej. 

W przypadku przekroczenia limitu, należy wypełnić co najmniej dwa formularze – „Informacja miesięczna” oraz „Przekroczenie 1/3/12 miesięcy” odpowiednio.

Link do systemu do raportowania statystyk: e-RUP

2. E-DEKLARACJA ROCZNA

– Jaki jest koszt nadzoru KNF?

BUP-y mają ustawowy obowiązek wniesienia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w wysokości wynikającej z rozporządzenia w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

Termin płatności: do 31 maja danego roku
Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty

Deklaracja o wysokości należnej wpłaty od BUP na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system eDeklaracje.

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy w przypadku BUP, jest całkowita kwota transakcji płatniczych wykonanych przez BUP, w tym przez jego agentów, w poprzednim roku kalendarzowym. Nie uwzględniamy w tej kwocie prowizji. Wysokość opłaty należnej za dany rok oblicza się jako iloczyn podstawy i stawki ogłoszonej w komunikacie. 

Koszt nadzoru KNF na przykładzie:

Średniej wielkości BUP wykonuje ok 1800 transakcji miesięcznie, każda po ok. 200 zł,

co daje: 200zł *1800*12 miesięcy*0,025% kosztu rocznego=1080 zł rocznego kosztu nadzoru

– Jak złożyć e-Deklaracje?

jak złożyć e-deklarację do KNF

3. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC

BUP-y mają obowiązek potwierdzenia zawarcia oraz każdorazowego odnowienia ubezpieczenia OC. Informacje w tej sprawie należy złożyć do KNF w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Więcej informacji dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC znajdziesz w naszym poprzednim artykule: https://agencjeoplat.pl/dlaczego-tak-wazne-jest-obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-dla-punktu-oplat/

W jaki sposób system „AON Agencja Online” dla Biur Usług Płatniczych pomaga w wypełnieniu obowiązków względem KNF?


Jeżeli korzystasz z systemu dla BUP AON Agencja Online realizacja corocznych obowiązków względem KNF jest znacznie ułatwiona. Dlaczego?

1) AON Agencja Online przypomina w wewnętrznej poczcie w systemie o ww. obowiązkach.

2) AON Agencja Online przygotowuje dane do złożenia raportów do KNF – są one gotowe w formie cyklicznych raportów.

3) Osoby obsługujące system AON Agencja Online udzielają dodatkowo zainteresowanym wszelkich informacji – dlatego można się upewnić, czy wszystkie obowiązki zostały spełnione prawidłowo KONTAKT

4) Prowadzimy dedykowaną, zamkniętą grupę dla BUP na Facebook’u, gdzie uczestnicy dzielą się potrzebnymi informacjami. Do tej aktywnej społeczności, która skupia obecnie ponad 200 osób należą m.in. zawodowe, wieloletnie BUP’y, sieci agencji płatniczych, agenci ubezpieczeniowi i finansowi oraz małe punkty handlowe, dla których przyjmowanie opłat jest działalnością dodatkową. DOŁĄCZ DO NAS NA FB! Chcesz otrzymać przypomnienie dotyczące obowiązków wobec KNF? Zapisz się do Naszego newslettera – w cyklicznym mailingu powiadomimy Cię m.in. o zbliżającym się terminie na złożenie raportów i deklaracji

W przypadku dalszych pytań o obowiązki sprawozdawcze BUP względem KNF zapraszam do dyskusji lub bezpośredniego kontaktu.

Mariusz Kloc
Tanieprzelewy.pl