Zwykle zawieramy ubezpieczenia, aby chronić siebie lub swój majątek. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC dla Biur Usług Płatniczych ochroną objęci są KLIENCI wpłacający pieniądze. Przepisy wprowadzają szereg zasad, które mają dokładnie zabezpieczyć środki klientów.

Najważniejsze wytyczne dotyczące OC dla BUP.

Wg obowiązujących przepisów potwierdzenie zawarcia oraz każdorazowego odnowienia polisy należy dostarczyć do KNF. BUP-y mają na to 7 dni od momentu zawarcia. Obowiązek zawarcia i dostarczenia polisy podlega jednym z najwyższych możliwych kar jakie dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Są to kwoty do 500 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 100.000 zł (Uff!).
Groźba wysokiej kary ma motywować do wykonania obowiązku zawarcia OC, ponieważ polisa w ekstremalnym przypadku umożliwi ubezpieczycielowi uruchomienie wypłaty środków, gdy właściciel BUP, z różnych powodów, nie przeleje pieniędzy tam gdzie powinien.
Dodatkowo, polisa musi być zawarta na określoną, minimalną sumę ubezpieczenia. Wylicza się ją na podstawie obrotów agencji z poprzednich 12 miesięcy lub, w przypadku BUP rozpoczynających pracę, na podstawie Programu Działalności i Planu Finansowego na pierwsze 12 miesięcy działalności.

Ile kosztuje OC dla BUP?

Składki zaczynają się od kwoty 230 zł rocznie przy najmniejszych obrotach, wynoszących nie więcej niż około 1.5 mln zł. Przy założeniu, że średnia wpłata za rachunek w BUP wynosi 200 zł, oznacza to, że taka składka jest obecnie dostępna dla agencji przyjmujących 7500 zleceń rocznie, tj. 625 miesięcznie, czyli 31 sztuk dziennie. W uproszczeniu można przyjąć, że proporcjonalnie więcej agencja będzie płacić w przypadku większej liczby przelewów. Pamiętać jednak należy o systemie zniżek, m.in. za odnowienie polisy oraz za przynależność do tworzonej przez nas grupy TaniePrzelewy.pl. Specjalny kod zniżkowy dostępny jest w systemie AON dla zalogowanych użytkowników.

Jeśli właśnie zaczynasz prowadzić punkt przyjmowania opłat, to na początku załóż, że w pierwszym roku powinieneś zapłacić za OC dla BUP kwotę 230 zł, ponieważ nie wiadomo dokładnie jakiej ilości przelewów możesz się spodziewać. Powinieneś natomiast wskazać ją w kalkulatorze składek zgodnie z tak zwanym Programem Działalności i Planem Finansowym na pierwsze 12 miesięcy. Wzór takiego planu dostęny jest w AON po zalogowaniu.

Gdzie zawrzeć obowiązkową polisę dla punktu opłat?

Nasze agencje od 2012 roku obsługuje jeden sprawdzony partner, który wystawia większość polis na rynku Biur Usług Płatniczych. Zadaliśmy kilka pytań Specjaliście ds. Ubezpieczeń Adamowi Kaszubskiemu z iExpert SA.


Dlaczego ubezpieczenie OC Biura Usług Płatniczych jest takie ważne?

Nikt nie chce ryzykować pieniędzmi swojej działalności, dlatego powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że nieprzewidziane sytuacje zdarzają się każdemu. Na szczęście istnieje możliwość ubezpieczenia swojej firmy, m.in. w postaci OC BUP – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Biura Usług Płatniczych. Polisa taka zadziała w przypadku roszczeń klientów naszego biura.

Wiele osób zakładających BUP pyta, czy ubezpieczenie pokryje również szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego, czy tak rzeczywiście jest?

Ogólnie mówiąc ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez Biuro Usług Płatniczych. Dotyczy to również osób nim zarządzających i osób, którymi BUP posługuje się przy wykonywaniu działalności. A zatem: tak, polisa OC może objąć również szkody wyrządzone przez pracowników. Ubezpieczeniem objęta jest również szkoda wyrządzona umyślnie lub w wyniku tzw. rażącego niedbalstwa. Jest to nic innego jak wina nieumyślna i mamy z nią do czynienia wówczas, gdy sprawca szkody nie miał zamiaru jej wyrządzić, ale naruszył pewne normy prawne czy społeczne (wg orzecznictwa sądowego).

A czy są sytuacje, w których trzeba będzie zwrócić ubezpieczycielowi wypłacone odszkodowanie?

Jest to możliwe, ale trudno się tutaj dziwić, bo trzeba unikać chociażby możliwych nadużyć. Ubezpieczyciel może się domagać zwrotu jeżeli właściciel BUP wyrządził szkodę na przykład celowo, w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających. Odszkodowanie z polisy będzie podlegało zwrotowi również jeśli szkoda wynikała ze wspomnianego rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, chyba że wyłączono taką możliwość za pomocą dodatkowo płatnej opcji dodatkowej. Chodzi stosunkowo tanią opcję nazywaną regresem.

Czym grozi brak ważnej polisy biura usług płatniczych?

Niedostarczenie polisy do KNF może oznaczać otrzymanie mandatu. W 2018 r. średnia kara nałożona przez Komisję Nadzoru Finansowego na BUP za niedopełnienie obowiązku informacyjnego wyniosła 900 zł. W 2019 r. po raz pierwszy KNF sięgnęła po dotkliwszą karę: zakaz prowadzenia działalności dla biura, które wielokrotnie nie dopełniało obowiązku.

KNF zapowiada dalsze postępowania o zakaz wykonywania działalności dla BUP niewywiązujących się z obowiązku informacyjnego, tj. konieczności dostarczenia potwierdzenia zawarcia obowiązkowego OC oraz składania kwartalnych zestawień transakcji.

Czy samo obowiązkowe OC wystarczy?

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód związanych z kradzieżą gotówki (ani innymi stratami majątkowymi BUP). Można jednak wykupić dodatkowo ubezpieczenie majątkowe swojej działalności (również podczas składania wniosku o OC obowiązkowe).

Ochrona obejmuje ubezpieczenie od rabunku i kradzieży:

– wyposażenia

– wartości pieniężnych

– mienia osobistego pracowników

Dziękuję za rozmowę.

Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia OC dla Biura Usług Płatniczych można znaleźć na stronie KNF, a także bezpośrednio w Ustawie o Usługach Płatniczych (patrz na artykuł 125) i Rozporządzeniu Ministra Finansów, na stronach iExpert oraz w naszym systemie AON Agencja Online.

Mariusz Kloc
Tanieprzelewy.pl

PS Polecam umieścić polisę OC w widocznym miejscu, powiększoną na ksero do rozmiaru A3 lub A2, ładnie zapakowaną w ramkę, tak, aby klienci mogli się upewnić, że powierzają pieniądze bezpiecznej firmie.

Zobacz nowe wpisy na blogu.